BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/36

Kiinan yksityisiin ihmisiin kohdistama sosiaalinen pisteytysjärjestelmä on ollut paljon esillä, mutta valmisteilla on myös tuntemattomampi yrityksiä koskeva pisteytysjärjestelmä. EU:n Kiinassa toimivan kauppakamarin elokuun lopulla yhteistyössä saksalaisen konsulttiyritys Sinolyticsin kanssa julkaiseman The Digital Hand: How China’s Corporate Social Credit System Conditions Market Actors -raportin mukaan yritysten pisteytysjärjestelmä tuo tullessaan suuria haasteita yritystoiminnalle.

Yritysten toimintaa tullaan mittaamaan pisteytysjärjestelmällä, joka perustuu ennennäkemättömän laajaan tietojen keruuseen, yhdistelyyn ja tulkintaan. Hyvä suoriutuminen voi merkitä yritykselle mm. alempia veroja, parantaa rahoituksen saatavuutta sekä helpottaa markkinoille ja julkisiin hankintoihin pääsyä. Vastaavasti heikot pisteet vaikeuttavat yrityksen toimintaa (mm. lisääntyneet tarkastukset, julkiset syytökset ja häpäisy) ja voivat ääritapauksessa johtaa yrityksen päätymiseen ns. mustalle listalle, jota koskeva asetus julkaistaneen piakkoin.

EU:n kauppakamarin mukaan yritysten on syytä varautua kolmenlaisiin haasteisiin. (i) Keskeinen osa pisteytysjärjestelmää on lakien ja sääntöjen noudattaminen, mikä sinällään ei normaalille yritykselle ole ongelma. Ongelmaksi voivat muodostua järjestelmän jäykkyys, kattavuus ja ristikytkennät, jolloin vähäisetkin poikkeamat voivat aiheuttaa yritykselle vaikeuksia. Pienille yrityksille järjestelmän asettamien vaatimusten seuranta on suurempi taakka kuin suurille yrityksille. (ii) Strategiset haasteet, sillä yritysten pisteytykseen vaikuttavat mm. alihankkijoiden ja liikekumppaneiden toiminta. Järjestelmä tarjoaa myös väljät puitteet rangaista ulkomaista yritystä esimerkiksi kauppapoliittisissa kiistatilanteissa. (iii) Pisteytysjärjestelmän myötä viranomaiset vaativat yrityksiä luovuttamaan vielä nykyistä enemmän tietoa niiden toiminnasta. Yksittäisten tietojen yhdistämismahdollisuus ja henkilöstöä sekä teknologiaa koskevien tietovaatimusten lisääntyminen ovat uhka yritysten kilpailuasemalle.

Raportin mukaan uusi pisteytysjärjestelmä on osa Kiinan avautumisprosessia, jossa muodolliset markkinoille pääsyn esteet, kuten yhteisyritysvaatimukset, korvataan järjestelmällä, joka takaa viranomaisille yritysten toiminnan kontrollin. Yritysten sosiaalinen pisteytysjärjestelmä on jo osin toiminnassa. Seuraava askel on kiinalaisten teknologiayritysten (Taiji Computer, Huawei, Alibaba, Tencent, VisionVera) kanssa yhteistyössä rakennettava viranomaisten ja yksityisten yritysten tiedot yhdistävä tietopankki (nk. National Internet+Monitoring System), jonka on määrä olla valmis vuoden loppuun mennessä. Kauppakamarin mukaan yritysten on syytä valmistautua siihen, että järjestelmän käyttöönotto etenee nopeasti ja se on toiminnassa jo ensi vuonna. 

Käytännön toimeenpanon ohella järjestelmään liittyy laajempia ongelmia. Vaikka järjestelmä näennäisesti kohtelee yrityksiä tasapuolisesti, tarjoaa se Kiinan autoritaarisessa ja läpinäkymättömässä yhteiskunnassa viranomisille suuren toimintavapauden kohdella yrityksiä haluamallaan tavalla. On helppo nähdä järjestelmän haavoittuvuus mm. korruptiolle. Se voi aiheuttaa myös uusia kauppapoliittisia jännitteitä.


Näytä viikkokatsaus 2019/35 Näytä viikkokatsaus 2019/37