BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/41

Lokakuun World Economic Outlook -raportissa (WEO) IMF on nostanut hieman aikaisempia ennusteitaan Kiinan talouskasvusta ylöspäin. Tänä vuonna järjestö odottaa BKT:n kasvavan 6,8 % ja ensi vuonna 6,5 %. Ennustetarkistusten taustalla ovat alkuvuoden ennakoitua nopeampi kasvu ja vientimarkkinoiden vahvistuminen. Vuoden 2018 ennuste perustuu oletukselle, että Kiinan hallitus tukee talouskasvua erityisesti julkisilla investoinneilla niin, että BKT:n määrän kasvattaminen kaksinkertaiseksi vuosien 2010–2020 välillä toteutuu. Tämän tavoitteen, joka asetettiin vuosikymmenen alkupuolella, toteutuminen edellyttää noin 6,5 prosentin kasvua tulevina vuosina.

IMF:n kasvuennusteiden nostaminen ei kuitenkaan ole merkki vahvasta taloustilanteesta, vaan pikemminkin ne kertovat ongelmien kasaamisesta tuleville vuosille. Kiinan viime aikojen nopea kasvu on osin perustunut velalla elvyttämiseen, mikä on syönyt finanssipoliittista liikkumavaraa ja hidastanut talouden rakennemuutosta. WEO:n yhteydessä julkaistujen pitemmän ajan arvioiden mukaan Kiinan BKT:n kasvun hidastuu hyvin maltillisesti ja julkinen velka suhteessa BKT:hen kasvaa nykyisestä 48 prosentista yli 60 prosenttiin vuoteen 2022 mennessä. Julkisen sektorin vastuut ovat todellisuudessa vielä tätä suuremmat.

IMF:n mielestä Kiinan olisi syytä keskittyä vuosittaisten BKT:n kasvutavoitteiden sijaan kestävää kasvua tukeviin reformeihin ja finanssipolitiikan virittämiseen niin, että laajennettu budjettivaje (noin 10 % BKT:stä) saadaan vähitellen laskettua velka-asteen kasvun pysäyttävälle tasolle. Rahapolitiikkaa pitäisi vähitellen kiristää ja sitä voitaisiin tehostaa luopumalla rahamääriä koskevista tavoitteista, lisäämällä valuuttakurssin joustavuutta sekä parantamalla kommunikaatiota. Rahoitusmarkkinoiden valvontaa on vara tiukentaa ja hoitamattomat luotot vaativat toimenpiteitä. Markkinoiden roolin kasvattaminen tulisi olla keskeinen tavoite, mikä tarkoittaa mm. erittäin suljetun palvelusektorin avaamista ja valtionyritysten pehmeiden budjettirajoitteiden tiukentamista.

Aikaisempaan tapaan IMF varoittaa velkaantumisen ja rakennemuutosten lykkäämisen voivan johtaa kasvun äkilliseen voimakkaaseen hidastumiseen. Tällaisen kriisikehityksen saattaisi sysätä liikkeelle esimerkiksi rahoituksen saatavuuden tyrehtyminen pankkien välisillä markkinoilla tai omaisuudenhoitotuotemarkkinoilla, kauppakumppaneiden asettamat kaupan esteet tai pääomaviennin paineiden voimistuminen vaikkapa Yhdysvaltojen korkojen ennakoitua nopeamman nousun seurauksena.

Kiinan talouskasvun voimakas hidastuminen heijastuisi muihin maihin kaupan määrän ja raaka-aineiden hintojen laskun sekä epävarmuuden kasvun myötä. WEO-raportissa todetaan Kiinan kattavan yli puolet metallien globaalista kysynnästä. Globaaleilla raaka-ainemarkkinoilla Kiinan lainapolitiikan kiristämisellä tai sen metallituotannon ylikapasiteetin leikkaamisella olisikin tuntuvat joskin erisuuntaiset hintavaikutukset.


Näytä viikkokatsaus 2017/40 Näytä viikkokatsaus 2017/42