BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/24

Amerikkalaisen ja EU-kauppakamarin jäsenilleen tekemien kyselyiden mukaan sekä eurooppalaiset että yhdysvaltalaiset yritykset ovat luottavaisia Kiinan markkinoiden kasvuun. Toisaalta yrityksiä huolettavat korona ja kaupan politisoituminen, ja Kiinan liiketoimintaympäristö koetaan edelleen epäreiluksi. Yhdysvaltalaisen kauppakamarin AmChamin teettämään kyselyyn vastasi 345 Kiinassa toimivaa yhdysvaltalaisyritystä loka-marraskuussa 2020, ja EU-kauppakamarin kyselyyn vastasi 585 eurooppalaisyritystä helmikuussa 2021.

Kiinan talous toipui nopeasti kevään 2020 koronasulun jäljiltä, mikä on piristänyt yritysten näkymiä. Amerikkalaisyrityksistä 75 % arvioi Kiinan-markkinoiden kasvun ja talouden elpymisen parantavan niiden liiketoimintaa, ja eurooppalaisista 68 % piti seuraavan kahden vuoden liiketoimintanäkymiään optimistisina. EU-kauppakamarin aiemmassa kyselyssä 64 % eurooppalaisista yrityksistä arvioi liikevaihtonsa supistuvan vuonna 2020, mutta tuoreen kyselyn perusteella näin oli käynyt vain 24 prosentille vastanneista. Eurooppalaisyritysten liikevaihto kasvoi eniten kuluttajakaupassa. EU-kauppakamari arvioi tämän johtuvan siitä, että matkustusrajoitusten vuoksi kiinalainen keskiluokka on ohjannut kulutusta esimerkiksi autoihin, kosmetiikkaan ja vaatteisiin.

Korona vaikeuttaa edelleen yritysten liiketoimintaa ja puolet eurooppalaisista yrityksistä listasi sen yhdeksi suurimmista liiketoimintahaasteista. Yritysten mukaan koronasta johtuvat matkustusrajoitukset ovat vaikeuttaneet Kiinan sisäistä ja kansainvälistä liikematkailua sekä ulkomaisten työntekijöiden pääsyä Kiinaan. Lisäksi osa yrityksistä kertoi koronan aiheuttaneen häiriöitä toimitusketjuihin ja vähentäneen yritysten tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Kyselyiden perusteella Kiinan liiketoimintaympäristöä vaivaavat yhä tutut ongelmat. Yritykset kertoivat kohdanneensa epäreilua kohtelua etenkin markkinoillepääsyssä, julkisissa hankinnoissa, lisensoinnissa ja valtiontuissa, minkä lisäksi sääntely-ympäristöä pidettiin epäselvänä ja vaikeasti ennustettavana. Eurooppalaisista yrityksistä 41 % koki liiketoimintaympäristön muuttuneen aiempaa poliittisemmaksi, ja kertoivat tämän johtuvan pääasiassa Kiinan hallinnon sekä kiinalaisen ja kansainvälisen median vaikutuksesta. Tästä huolimatta yritykset ovat sitoutuneita Kiinan markkinoille, eivätkä suunnittele poistuvansa sieltä. Eurooppalaisista yrityksistä 59 % suunnitteli laajentavansa toimintaa Kiinassa ja amerikkalaisilla yrityksillä lukema oli vastaavaa luokkaa.

Amerikkalaisyritysten vastauksissa korostuu Kiinan ja Yhdysvaltain kahdenvälisten suhteiden merkitys. Lähes kaikki vastanneista koki hyvät kahdenväliset suhteet tärkeiksi liiketoimintansa kannalta, ja enemmistö (78 %) kertoo suhteiden jännitteiden olevan keskeinen haaste omassa liiketoimintaympäristössä. Yritysten mielestä ensimmäisen vaiheen kauppasopimus on rauhoittanut maiden välisiä jännitteitä jonkin verran, ja Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeisissä vastauksissa korostui optimismi siitä, että kahdenväliset suhteet tulevat parantumaan. AmChamin kyselyyn vastanneet yritykset toivoivat, että Yhdysvallat pidättäytyisi kärjistämästä tilannetta, ja että tulevissa neuvotteluissa keskityttäisiin markkinoillepääsyn ja immateriaalioikeuksien parantamiseen Kiinan markkinoilla. On kuitenkin kiinnostavaa, että kiistoista huolimatta edelleen yhtä moni amerikkalaisyritys aikoo lisätä investointeja Kiinaan kuin ennen jänniteitä ja edelleen vain harva yritys suunnittelee siirtävänsä tuotantoa pois Kiinasta.

Eurooppalaiset yritykset eivät suunnittele poistumista Kiinasta, %-osuus vastaajista

202124_k4.png

Lähteet: Euroopan unionin Kiinan-kauppakamari ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/23 Näytä viikkokatsaus 2021/25