BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2024/02

Viime kevään kansankongressin yhteydessä ilmoitettiin uuden kansallisen rahoitussääntelijän (National Financial Regulatory Administration, NFRA) perustamisesta, joka korvasi aiemman pankki- ja vakuutusvalvontaviranomaisen (CBRIC) (ks. BOFIT Viikkokatsaus 10/2023). Toukokuussa NFRA:n johtoon nimettiin Li Yunze. Sääntelijälle on annettu myös rahoitussektorin kuluttajansuojaan liittyviä vastuita ja loppuvuodesta NFRA perusti uuden yksikön valvomaan nousevia toimialoja, lähinnä fintechiä. Maaliskuun kokouksessa perustettiin puolueeseen myös uusi rahoitusalan keskuskomissio (Central Financial Commission, CFC), joka toimii sektorin ylimpänä suunnittelijana ja valvojana. Komission toiminta saatiin käyntiin viime vuonna ja sen johtoon nimitettiin pääministeri Li Qiang. Lehtitietojen mukaan CFC on palkannut henkilökuntaa mm. finanssiministeriöstä ja keskuspankista. Uuden puolue-elimen on nähty vähentävän perinteisten instituutioiden kuten keskuspankin ja sääntelyviranomaisten toimivaltaa ja siirtävän sitä suoremmin puolueelle. Analyytikoiden mukaan tämä helpottaa ja voi entisestään lisätä houkutusta puuttua rahoitusmarkkinoiden toimintaan.

Lokakuussa järjestettiin myös viiden vuoden välein pidettävä kommunistisen puolueen rahoitussektorin työkonferenssi (Central Financial Work Conference), joka keskittyy rahoitussektorin uudistusten suunnitteluun. Yllätyksettömästi pääteemana oli talouden ja rahoitussektorin vakaus. Rahoitussektorin valvontaa halutaan entisestään keskittää ja riskeihin puuttua aiempaa systemaattisemmin. Erityisesti painotettiin tarvetta saada pienten ja keskisuurten rahoituslaitosten riskejä hillittyä. Puolueen kiristynyt ote rahoitussektorista voi lisätä rahoitusmarkkinariskejä, jos rahoituslaitosten mahdollisuus toimia markkinaperusteisesti vähenee.

Viime vuonna tehtiin myös huomattava määrä rahoitussektorin johtajavaihdoksia. Keskuspankin johtoon nimettiin viime kesänä Pan Gongsheng (ks. BOFIT Viikkokatsaus 36/2023). Uusiksi keskuspankin varapääjohtajiksi nimitettiin joulukuussa Zhu Hexin ja Lu Lei. Zhu Hexin nousi myös keskuspankin alaisen valuuttaviranomaisen (SAFE) johtoon virkaan, jossa aiemmin toimi Pan Gongsheng. Kaksi muuta keskuspankin varapääjohtajaa, Zhang Qingsong ja Xuan Changneng, nimitettiin 2022. Lokakuussa uudeksi finanssiministeriksi nimettiin Lan Foan. Rahoitus- ja talousasioista vastaavan keskuskomission (Central Financial and Economic Affairs Commission, CFEAC) vetäjäksi nousi Liu Hen jälkeen varapääministeri He Lifeng. Hän vastaa myös CFC:n päivittäisten toimien johtamisesta. CFEAC on niin ikään talouspolitiikasta vastaava puolue-elin, jota johtaa presidentti Xi. Analyytikkojen mukaan useissa tehtävänimityksissä on teknokraattien sijaan valittu henkilöitä, joiden nähdään suoremmin toteuttavan presidentti Xin näkemyksiä.

Viime vuosina rahoitussektorin korruptionvastaisia toimia on tehty aiempaa enemmän, ja ne ovat koskettaneet sekä valtion virastoja että rahoituslaitoksia. Viime vuonna korruption takia pidätettiin henkilöitä mm. keskuspankin, suurimman liikepankin ICBC:n ja politiikkapankki China Development Bankin korkeimmasta johdosta. Paljon huomiota saaneessa tapauksessa keskuspankin entinen rahapolitiikkaosaston johtaja Sun Guofeng on syytettynä mm. luottamuksellisen tiedon vuotamisesta ja sisäpiirikaupasta. Rahoitussektorin korruptionvastainen kampanja aloitettiin vuonna 2019, ja myös kuluvan vuoden alussa presidentti Xi peräänkuulutti korruptionvastaisen kampanjan vahvistamista erityisesti rahoitussektorilla. Joidenkin analyytikkojen mukaan kampanja on tehnyt rahoituslaitoksista ja sääntelyviranomaisista entistä varovaisempia seuraten tarkemmin puolueen ideologisia painopisteitä, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia talouskasvuun.


Näytä viikkokatsaus 2024/01 Näytä viikkokatsaus 2024/03