BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/45

Suunnitelma on viimeinen vaihe presidentti Putinin vuonna 2007 hyväksymissä väestöpolitiikan linjauksissa. Nykyisen vaiheen toimet kohdistuvat koko väestöä koskevien toimenpidealueiden ohella etenkin lapsiperheisiin mutta myös iäkkäisiin ihmisiin. Laajoja toimenpidealueita ovat aiempaan tapaan mm. terveyden seurannan tehostaminen koko terveydenhoitojärjestelmässä, terveydentilan seurannan kehittäminen työpaikoilla sekä sairaanhoidon parantaminen etenkin sydän- ja verisuonitautien osalta.

Konkreettisimmin esiin nousevat sosiaalitukia koskevat tavoitteet, jotka keskittyvät lapsiperheisiin. Lapsen syntymän yhteydessä annettavia tukia saavien perheiden määrää pyritään nostamaan hieman nykyisestä vajaasta 2,5 miljoonasta perheestä. Tämä tapahtuu lähinnä lisäämällä kertaluonteisen äitiystukien saajien määrää, joita on nykyisin hieman yli miljoona. Tavoitteena on myös saada helpotetut lapsitukien hakumenettelyt ja ilman hakumenettelyä tapahtuvien tukien myöntäminen kattamaan 60 % lapsiperheistä.

Lapsikuolleisuus pyritään alentamaan 0,45 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota myös alle kouluikäisten lasten päiväkotihoidon laatuvaatimusten kehittämiseen. Perheiden, joilla on vähintään kolme lasta, on määrä saada ilmaiseksi maa-ala, joka on varustettu asumiseen tarvittavalla teknisellä infrastruktuurilla. Oikeusjärjestelmässä olevien elatusavun perintätapausten määrää pyritään vähentämään.

Tupakoivien osuus väestöstä pyritään alentamaan 26 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja alkoholin kulutus 8,5 litraan (100-prosenttiseksi laskettuna) asukasta kohti myös vuoteen 2025 mennessä.

Väestön määrä Venäjällä kääntyi laskuun vuonna 2019 eli vähän ennen koronaepidemiaa. Luonnollinen väestönkasvu nousi positiiviseksi vuonna 2013, mutta on jälleen vuodesta 2017 lähtien pysynyt negatiivisena. Syntyneiden määrä ja osuus väestöstä on vähentynyt niin ikään vuodesta 2017 lähes jatkuvasti. Syntyvyys on laskenut selvästi vuodesta 2017 alkaen (synnytysikäisiksi luettujen 15–49 -vuotiaiden naisten keskuudessa). Kuolleiden määrä on vähentynyt pitkään, joskin koronapandemia luonnollisesti käänsi myönteisen suunnan.

Nettomaahanmuutto on paikannut negatiivista väestökehitystä, mutta ensimmäisenä koronavuonna 2020 maahan muuttaneiden määrä väheni ja on tänä vuonna pysynyt alentuneena. Maasta muuttaneiden määrä lisääntyi entisestään vuonna 2020, joskin se on tänä vuonna tasaantunut.

Venäjän vuoden 2020 lopputalvella laaditussa ja vuoteen 2036 ulottuvan väestöennusteen perusvaihtoehdossa väestön määrän ennakoidaan vähenevän nykyisestä noin 146 miljoonasta 143 miljoonaan, mutta heikomman kehityksen vaihtoehdossa 134 miljoonaan. Syntyneiden määrän odotetaan kääntyvän nousuun vuoden 2030 tienoilla. Ennustevaihtoehtoihin tuo eroja melko huomattavassa määrin myös se, että oletukset nettomaahanmuutosta eroavat toisistaan varsin tuntuvasti.

Venäjällä väestön määrä on vähentynyt viime vuosina

202145_v3.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/44 Näytä viikkokatsaus 2021/46