BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/23

Viime vuoden keväällä eri alueiden taloudet supistuivat hyvin vaihtelevasti ja eräillä alueilla talous jopa kasvoi. Supistuminen jäi monissa osissa Venäjää melko lyhytaikaiseksi. Tätä heijastavat koko vuotta 2020 koskevat tiedot, joiden mukaan Venäjän kahdeksan federaatiopiirin joukossa jalostusteollisuuden tuotanto ei supistunut paljoa niissä viidessä federaatiopiirissä, joiden osuus koko maan jalostusteollisuuden tuotannosta on yhteensä yli 90 %. Keskisessä ja Uralin piirissä tuotanto jopa lisääntyi 5−6 % vuodesta 2019 ja kolmessa muussa piirissä (luoteinen, Volga ja Siperia) se väheni vain puolesta kahteen prosenttiin. Vähittäiskaupan myynnin määrä oli luoteisessa piirissä sama kuin vuonna 2019, väheni keskisessä piirissä 2 % ja viidessä muussa piirissä noin 3−4 %. Myös kiinteät investoinnit supistuivat enimmillään 3−4 %, joka koski kahta tärkeää piiriä, mm. keskistä, ja pysyivät varsin ennallaan kolmessa muussa merkittävässä piirissä, mm. luoteisessa.

Nykytasojen vertailu viime vuoden kuoppia edeltäneisiin tasoihin nähden kertoo myös eroista. Jalostusteollisuuden tuotannon muutos vuoden 2019 tammi-huhtikuusta tämän vuoden tammi-huhtikuuhun vaihtelee varsin paljon viidessä suuressa jalostusteollisuuden federaatiopiirissä. Keskisessä piirissä em. kasvu kahden vuoden takaisesta oli 18 %. Lisäyksestä puolet on tullut tuotannon noustua lähes 20 % Moskovan kaupungissa, mikä on jatkoa kaupungin jalostusteollisuuden nousukäänteelle vuonna 2018. Moskovan osuus koko maan jalostusteollisuuden tuotannosta on 15 %. Moskovaa ympäröivällä Moskovan hallintoalueella, jonka osuus on 6 % koko maan tuotannosta, jalostusteollisuuden kasvu on jatkunut kuudetta vuotta, ja tammi-huhtikuussa sitä oli 25 % enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Luoteisessa piirissä tuotannon kahden vuoden kasvulukema oli tammi-huhtikuussa alle 3 %, johon sisältyen Leningradin alueen tuotanto nousi 7 % (osuus runsaat 2 % koko maan tuotannosta). Pietarissa (osuus yli 5 %) tuotanto ei lisääntynyt lainkaan kasvettuaan varsin ripeästi parina edellisenä vuonna. Kolmen muun suuren jalostusteollisuuden federaatiopiirin välillä oli myös isoja eroja (Volga 7 %, Ural 14 % ja Siperia -3 %).

Vähittäiskaupan myynnin määrän muutokset tammi-huhtikuussa kahden vuoden takaisesta vaihtelevat vähemmän. Myynnin nousu Venäjällä on tullut kuta kuinkin kokonaan keskisestä, luoteisesta ja eteläisestä federaatiopiiristä, joiden osuus koko maan vähittäismyynnistä on 55 %. Myynti näissä kolmessa piirissä on lisääntynyt kahden vuoden takaisesta 7−9 %, kun taas melkein kaikissa muissa piireissä myynnin muutos on ollut -1 – +2 %. Keskisessä ja luoteisessa piirissä myynnin kasvusta 85 % on tullut niiden suurista kaupunkikeskittymistä. Moskovassa, jonka osuus koko maan vähittäismyynnistä on 15 %, myynti on noussut yli 6 % kasvettuaan myös parina aiempana vuonna kohtalaisesti. Pietarissa (osuus vajaat 5 %) myynti on lisääntynyt 11 % jatkona parin aiemman vuoden hyvälle kasvutahdille. Moskovaa ympäröivällä Moskovan alueella (osuus lähes 8 %) ja Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella kasvua on ollut 12−13 %, joten niiden tuorein nousujakso vuodesta 2017 alkaen mm. Moskovaa ja Pietaria palveleviksi kauppakeskittymiksi on edennyt edelleen.

Kiinteät investoinnit ovat kehittyneet huomattavan epäyhtenäisesti Venäjän eri osissa. Tosin varsinkin investointien lyhyen jaksojen vertailuun liittyy varaumaa, sillä investoinnit vaihtelevat vuoden sisäisen kausivaihtelun lisäksi myös suurten hankkeiden vuoksi. Investointien nousu vuoden 2019 tammi-maaliskuusta tämän vuoden tammi-maaliskuuhun on syntynyt etenkin Moskovassa, jossa investoinnit ovat kasvaneet yli 20 % ja siten jatkaneet vuosien 2017−2018 nopeaa nousua. Moskovan osuus koko maan investoinneista on 17−18 %. Moskova on myös nostanut keskisen piirin investointien kasvulukeman yli 12 prosenttiin (osuus 30 %). Luoteisessa piirissä (osuus runsaat 10 %) investoinnit ovat vähentyneet lähes kymmenesosan pitkälti siksi, että Leningradin alueella investoinnit ovat vähentyneet 30 % vuoden 2019 tammi-maaliskuusta (usean aiemman vuoden buumin jälkeen) ja Pietarissakin lähemmäs 8 % (vuoden 2018 nousun jälkeen). Investointien kannalta keskeisissä Uralin ja Volgan piireissä (kummankin osuus 14−15 %) investoinnit ovat lisääntyneet 1−3 % kahden vuoden takaisesta.

Viime vuosikymmenen puolivälistä jalostusteollisuuden tuotanto ja etenkin investoinnit ovat kehittyneet varsin eri tahdilla Venäjän eri osissa. Myös vähittäiskaupan myynnin osalta on eroja, mutta vielä viime vuonna myyntiä oli merkittävimmissä kuudessa federaatiopiirissä vähemmän kuin vuonna 2014, jonka jälkeen vähittäiskauppa lähti luisuun. Luoteisessa piirissä vähittäiskaupan myynti oli viime vuonna kuitenkin jo lähes vuoden 2014 tasolla.

Venäjän eri osissa jalostusteollisuus ja investoinnit ovat kehittyneet vaihtelevasti ja vähittäiskauppa heikonlaisesti

202123_v2.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/22 Näytä viikkokatsaus 2021/24