BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/09

Kiinteät investoinnit olivat viime vuoden kevään supistumisen seurauksena vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä reaalisesti 5 % vuodentakaista pienemmät. Investoinnit elpyivät kuitenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin niitä tehtiin runsas prosentti enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun, investointien elpyivät nopeasti ainakin tällä erää ja toisen neljänneksen pudotuslukemaa tarkistettiin aiempaa arviota lievemmäksi, koko vuoden 2020 notkahdukseksi muodostui ainoastaan puolitoista prosenttia. Tämä on merkittävästi pienempi supistuminen kuin BKT-tilinpidon sisältämän kiinteän pääoman muodostuksen supistuminen kuudella prosentilla. Ero johtuu näiden kahden indikaattorin tilastointieroista mm. kattavuuden osalta.

Suurten ja keskisuurten yritysten sekä julkisen talouden investoinnit vähenivät viime vuonna vain prosentin. Julkisen talouden investointeja lisättiin tuntuvasti yhtenä talouden taantumaa hillitsevänä toimena. Rosstatin arvion mukaan muut investoinnit eli pienten yritysten, kotitalouksien ja harmaan talouden investoinnit supistuivat niin ikään vain runsaat 2 %.

Tässä vaiheessa Rosstatin vuositiedot investointien rakenteesta kattavat suurten ja keskisuurten yritysten sekä julkisen talouden investoinnit, jotka ovat kolme neljäsosaa kokonaisinvestoinneista. Näiden investointien supistumisen kokonaislukemaa painoi etenkin öljyn ja kaasun putkikuljetuksiin kohdistuneiden investointien väheneminen edelleen kolmasosalla sen jatkeeksi, että investoinnit supistuivat jyrkästi myös vuonna 2019. Investoinnit raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon lisääntyivät 2 % kasvettuaan jo edellisenä vuonna vahvasti, mutta tuotantoon liittyvien palvelualojen investoinnit vähenivät edelleen. Öljynjalostusinvestointien vuonna 2019 käynnistynyt nopea kasvu jatkui 14 prosentin tahdilla.

Jalostusteollisuuden investoinnit (pl. öljytuotteiden tuotanto) vähenivät vuoden 2019 supistumisen jatkoksi noin 2 %. Investoinnit vähenivät etenkin metallituote-, kone- ja laite- sekä kuljetusvälinealoilla. Sen sijaan investoinnit metallien valmistuksessa ja lääketeollisuudessa lisääntyivät voimakkaasti.

Julkisen talouden menojen lisääminen viime vuoden taantumassa näkyi myös Venäjän investoinneissa siten, että investoinnit etenkin terveydenhoidon alalla mutta myös julkishallinnossa lisääntyivät paljon ja lievensivät olennaisesti kokonaisinvestointien supistumista. Julkisen talouden budjeteista rahoitettujen investointien osuus nousi noin 15 prosenttiin kokonaisinvestoinneista.

Venäjällä investointien rakenteessa on tapahtunut muutoksia vähitellen, %-osuus

202109_v1.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/08 Näytä viikkokatsaus 2021/10