BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/02

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF julkaisi viime viikolla vuosittaisen Kiina-maaraporttinsa (IMF artikla IV -raportti). IMF näkee Kiinan talouden palautuneen nopeasti kriisistä, kun koronavirus on saatu pidettyä alkuvaiheen jälkeen hyvin kurissa. Palautuminen on kuitenkin ollut epätasaista, sillä se on perustunut reippaaseen valtion tukeen ja samalla kotimainen kulutuskysyntä on palautunut vain hitaasti. Ennen koronakriisiä saavutettu talouden pieni tasapainottuminen pois teollisuudesta ja investoinneista kohti palvelu- ja kulutuskysyntävetoista taloutta näyttääkin pyyhkiytyneen ainakin osittain pois. Kasvun vauhdittaminen investoinneilla lisää kysymyksiä niiden kannattavuudesta, sillä talouden kokoon suhteutettuna Kiinan julkisten kiinteiden investointien kanta on jo valtavan suuri mihin tahansa muuhun maahan nähden.

Viime vuonna kasvua tuettiin etenkin finanssipolitiikalla. IMF arvioi julkisen talouden alijäämän kasvaneen viime vuonna lähes 6 prosenttiyksiköllä yli 18 prosenttiin BKT:stä ja julkisen velan nousseen 92 prosenttiin BKT:stä. Samalla IMF arvioi, että Kiina sopeuttaa tulevina vuosina vain hitaasti julkista talouttaan, alijäämät jatkuvat suurina ja julkisen talouden velka ylittää 100 % BKT:stä ensi vuonna. Julkisen talouden arvioihin IMF laskee budjettitalouden ohella mukaan mm. paikallishallintojen budjetin ulkopuoliset vastuut ja erilaisten julkisten rahastojen toiminnan. Näin IMF:n arvio tarjoaa kattavamman ja kansainvälisesti vertailukelpoisemman kuvan julkisen talouden kehityksestä mitä Kiinan pelkästään budjettitalouden kattavat viralliset tilastot.

Talousuudistukset ovat edenneet epätasaisesti. Uudistuksia on viety eteenpäin pääasiassa rahoitusmarkkinoilla. Myös asumisoikeusjärjestelmän (hukou) uudistukset ovat hieman edenneet, kun pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa on asumisoikeuden saamista helpotettu. Siirtotyöläisten pääsy julkisiin palveluihin on kuitenkin edelleen suuri ongelma. Ylipäätään finanssipolitiikan painopiste tulisikin siirtää talouskasvun tukemisesta sosiaalisten turvaverkkojen parantamiseen. Monet keskeiset uudistukset kuten valtionyhtiöiden reformi ja yritysten tasapuolisen kohtelun parantaminen eivät ole juuri edenneet.

Maaraportti tarjoaa myös laskelmia Yhdysvaltojen ja Kiinan teknologisesta eriytymisestä (decoupling). Arvioiden mukaan eriytyminen on taloudellisesti haitallista sekä Kiinalle että Yhdysvalloille, mutta myös muille maille etenkin, jos ne joutuvat valitsemaan käyvätkö ne kauppaa Kiinan vai Yhdysvaltojen kanssa.

IMF arvioi koronakriisin pahentaneen rahoitusjärjestelmän riskejä. Kriisin myötä yritysten velka on kasvanut merkittävästi ja pankkien hoitamattomien saamisten arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna merkittävästi. Etenkin jo ennen kriisiä vaikeuksissa olleiden pienempien pankkien tilanne on pahentunut entisestään. Myös jotkut paikallishallinnot ovat pahoin velkaantuneita, mikä heijastuu paikallisiin pankkeihin ja yrityksiin. Jos asuntojen hyvin korkeiksi nousseissa hinnoissa tapahtuisi korjausliike, se voisi järkyttää koko rahoitussektorin vakautta. Viranomaisilta tarvittaisiinkin ripeitä toimia. IMF ehdottaa esimerkiksi kattavaa pankkien pelastusoperaatiota uudistamalla pankkisääntelyä ja laatimalla toimintamallin ongelmapankkien hoitamiseen. Pankkien pääomittaminen julkisin varoin tulisi olla viimeinen keino.

Kiinan julkisen talouden laaja alijäämä ja velka ovat kasvaneet nopeasti

202102_k1.png

*) arvio.

Lähteet: IMF ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/01 Näytä viikkokatsaus 2021/03