BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/13

OECD julkaisi viime viikolla uuden katsauksen Kiinan taloudesta (Economic Survey of China). OECD odottaa talouskasvun hidastuvan hienoisesti, mutta pysyvän tavoitteiden mukaisesti yli kuudessa prosentissa 2017–2018 mittavan elvytyksen voimalla. Katsauksen pääpaino on kuitenkin talouden kasvavissa ongelmissa ja niiden ratkaisemisessa, jotta talous saadaan kestävämmälle pitkän aikavälin kasvun tielle.

Finanssipolitiikka on vahvasti kasvua tukevaa. Kasvaneiden budjettimenojen lisäksi elvytystä on kanavoitu antamalla politiikkapankeille lisää pääomaa ja paikallishallintojen budjetin ulkopuolisille yrityksille velkaantumislupa. OECD toivoisi Kiinan siirtyvän nykyistä varovaisempaan finanssipolitiikkaan, koska tulevaisuudessa julkisiin menoihin kohdistuu huomattavia nousupaineita, kun mm. väestö ikääntyy ja sosiaalista turvaverkkoa on tarve laajentaa. Parantamalla ja laajentamalla eläketurvan ja terveyspalveluiden kattavuutta sekä koulutusmahdollisuuksia kotitalouksien säästämistarve vähenisi, mikä vauhdittaisi kulutuskysynnän kasvua ja samalla talouden rakennemuutosta.

Yritysten liikevaihtoveron poistamisen myötä paikallishallinnon tulot ovat vähentyneet ja ne ovat joutuneet paikkaamaan tuloja huomattavilla maanmyynneillä. Aluehallinnon tulojen lisäämiseksi OECD esittää, että ympäristöveroja ja tuloverotuksen progressiota voitaisiin kiristää, muita tuloja kuten vuokria voitaisiin alkaa verottaa tai ottaa käyttöön kiinteistö- ja perintövero. Veromuutokset kaventaisivat myös tuloeroja ja auttaisivat ympäristöongelmiin.

Rahoitussektorin riskejä ovat lisänneet asuntojen hintojen nopea nousu, velkarahalla tehdyt sijoitukset arvopaperi- ja asuntomarkkinoille ja yritysten huomattava velkaantuneisuus. Lisäksi yhä suurempi osa pankkien tarjoamista omaisuudenhoitotuotteista sijoittaa toisiin omaisuudenhoitotuotteisiin, eikä yrityslainoihin niin kuin aiemmin. Tartuntariskit mahdollisissa ongelmatapauksissa ovat kasvaneet. Ongelmien ehkäisemiseksi OECD esittää rahoitussektorin sääntelyn parantamista, valvonnan lisäämistä ja velalla tehtyjen arvopaperisijoitusten rajoittamista. OECD kannustaa myös lisäämään kansalaisten koulutusta ja opastusta talousasioissa.

OECD arvioi kokonaistuottavuuden kasvun hidastuneen viime vuosina, mikä on johtunut etenkin finanssikriisin elvytyshuumassa tehdyistä virheinvestoinneista. Yrityssektorilla tuottavuuden parantaminen on keskeistä. Yritysten perustamista pitäisi helpottaa ja toisaalta vauhdittaa elinkelvottomien yritysten poistumista, jotta tuotantopanokset tulisivat tehokkaammin hyödynnetyiksi. Konkurssilain päivittäminen on ajankohtaista. Kilpailua voidaan lisätä edelleen joillakin toimialoilla ja esimerkiksi energian hinnoittelua tulisi uudistaa niin, että loppukäyttäjän hinta vastaa todellisia tuotanto- ja siirtokustannuksia. Monia ongelmia lieventäisi yritysten hallintokulttuurin parantaminen, johon OECD suosittelee sekä sisäisen- että ulkoisen valvonnan lisäämistä. Esimerkiksi ilmiantajien lakisääteistä turvaa pitäisi parantaa. Valtion yrityksissä johdon toimintaa tulisi ammattimaistaa ja palkkausta voisi muovata entistä suoritusperusteisemmaksi.


Näytä viikkokatsaus 2017/12 Näytä viikkokatsaus 2017/14