BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/40

Euroopan Unionin Kiinassa toimiva kauppakamari julkaisi syyskuun lopulla uuden positiopaperinsa, jonka avulla se toivoo edistävänsä Kiinan ja Euroopan välistä poliittista ja kaupallista dialogia. Julkaisussaan kauppakamari käy läpi Kiinan liiketoimintaympäristön olosuhteita eurooppalaisten yritysten näkökulmasta ja esittää yli tuhat suositusta Kiinan hallitukselle tilanteen parantamiseksi.

Kauppakamarin raportin mukaan eurooppalaiset yritykset kokevat, että pandemian aikaisten yllättävien poliittisten päätösten takia Kiinan ennustettavuus ja luotettavuus ovat heikentyneet. Vaikka koronarajoitusten poisto vuoden vaihteessa oli positiivinen yllätys, yritysten usko Kiinan tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin pitkällä aikavälillä on heikentynyt. Koska Kiina keskittyy voimakkaasti parantamaan taloutensa omavaraisuutta, eurooppalaiset yritykset kokevat, että ainoastaan ne teollisuuden alat, jotka tukevat Kiinan valtion poliittisia tavoitteita, voivat menestyä aiempien nopeiden kasvuvuosien tahdissa.

Pandemiavuodet paljastivat tuotantoketjujen heikot lenkit. Myös geopoliittinen epävarmuus ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat lisänneet eurooppalaisten yritysten riskitietoisuutta, ja tämä näkyy liike-elämän pyrkimyksissä vahvistaa tuotantoketjujaan. Yritykset ovat eriyttäneet Kiinan toimintojaan kansainvälisistä arvoketjuista, jotkut harkitsevat suunnitteilla olevien tai joidenkin jo olemassa olevien investointien siirtämistä pois Kiinasta, ja jotkut ovat jo siirtäneetkin toimintaa pois maasta. 

Kauppakamari raportoi, että Kiinan hallituksen ristiriitaiset viestit lisäävät epävarmuutta entisestään. Esimerkiksi aiemmin tänä vuonna Kiina viestitti keskittyvänsä ulkomaisten investointien houkuttelemiseen ja talouden liberalisointiin, mutta käytännön teot ovat jääneet vähäisiksi. Samanaikaisesti Kiinan teknologisen omavaraisuuden tavoittelu hankaloittaa ulkomaisten yritysten pääsyä Kiinan markkinoille, kun taas uudet kansalliseen turvallisuuteen liittyvät lait vaativat ulkomaisilta yrityksiltä erityistä varovaisuutta.

Liiketoimintaympäristön parantamiseksi kauppakamari esittää, että Kiinan poliittiset päättäjät keskittyisivät ratkaisemaan talouden rakenteellisia ongelmia sekä yksityisen sektorin kohtaamia haasteita. Raportin konkreettiset suositukset liittyvät esimerkiksi kulutuskysynnän tukemiseen ja tuottavuuden lisäämiseen markkinoita vapauttamalla. Lisäksi kauppakamari suosittelee poliittisen päätöksenteon parantamista antamalla keskustelulle ja kritiikille enemmän tilaa, yritysten riskien vähentämistä erottamalla politiiset kysymykset yritysmaailmasta, sekä talouden elpymisen ja vihreän siirtymän välisen tasapainon ylläpitämistä. Näillä toimilla luottamus Kiinan liiketoimintaympäristöön vahvistuisi ja ulkomaisten yritysten halu toimia Kiinassa, ja jopa lisätä investointejaan Kiinaan, kasvaisi.

EU on Kiinan tärkein kauppakumppani. Sen osuus on noin 15 % Kiinan tavaraviennistä ja 11 % tuonnista. Tammi-elokuussa Kiinan tavaravienti EU-maihin supistui dollareissa mitattuna 10 % vuodentakaisesta, eli enemmän kuin koko vienti (-5 %). Kiinan tavaratuonnin arvo EU:sta oli puolestaan 2 % viime vuoden vastaavaa aikaa pienempi (koko tuonnin arvo -8 %). Lähes puolet Kiinan viennistä EU:hun on koneita ja laiteitta, joiden viennin arvo laski tammi-elokuussa 8 %. Sitä vastoin kuljetusvälineiden viennin arvo kasvoi 17 % ja niiden osuus viennistä on noussut 8 prosenttiin. Kiinan tärkeimmät tuontiryhmät EU-maista ovat koneet ja laitteet (30 % tuonnin arvosta), kemikaalit (19 %) ja kuljetusvälineet (16 %).

Kiinan tavaraviennin arvo EU27-maihin kasvoi voimakkaasti koronapandemian aikana, mutta on viimeisen vuoden kuluessa kääntynyt laskuun.202340_ki1.png

Lähteet: Kiinan tulli, Macrobond ja BOFIT.

 


Näytä viikkokatsaus 2023/39 Näytä viikkokatsaus 2023/41