BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/38

Alkukesän aikana Kiinan talouskasvu hidastui nopeasti, ja viranomaiset ovat kesän aikana on ilmoittaneet lukuisista toimista talouden tukemiseksi (ks. BOFIT Viikkokatsaus 36/2023). Elokuussa talouskasvun hidastuminen päättyi, kun kulutuksen ja teollisuuden kasvut hieman voimistuivat aiemmista kuukausista. Tukitoimista huolimatta kasvun ei kuitenkaan uskota merkittävästi voimistuvan loppuvuoden aikana. Kiinan BKT:n kuluvan vuoden kasvuennusteita on laskettu edelleen, ja useimmat odottavat kasvun jäävän hieman 5 prosentin tavoitetta hitaammaksi.

Kulutuskysynnän kehitystä heijastelevista indikaattoreista vähittäiskaupan kasvu hieman piristyi elokuussa, kun se kasvoi reaalisesti arviolta 4,5 % vuotta aiemmasta. Kesä-heinäkuussa kasvu jäi 3 prosenttiin vuotta aiemmasta. Vähittäiskaupassa voimakkaasti ovat kasvaneet etenkin alat, jotka kärsivät pahoin koronarajoituksista kuten ravintolamyynti. Myös muut koronarajoitteista voimakkaasti kärsineet alat kuten kotimaan matkailu, hotellipalvelut ja elokuvateatterit ovat kasvattaneet myyntiään nopeasti rajoitteiden poistamisen jälkeen. Elokuussa automyynnin arvo kasvoi prosentin vuotta aiemmasta, ja kodin remontti- ja sisustusmateriaalien myynti jatkoi supistumistaan (-12 % vuotta aiemmasta). Vaikkei työttömyys ole ainakaan tilastojen valossa juuri heikentynyt, epävarmat ajat ovat saaneet kotitaloudet säästeliäiksi. Uutisissa on myös raportoitu joistakin paikallisista leikkauksista erilaisiin työntekijöiden etuihin, mutta niiden laajuus on vielä epäselvä.

Teollisuustuotannon vuosikasvu kiihtyi hieman ja oli elokuussa 4,5 % vuotta aiemmasta. Touko-heinäkuussa kasvu vaihteli 3,5–4,5 prosentissa. Toimialakohtaiset erot ovat kuitenkin hyvin suuria. Suurista toimialaista ripeää tuotantomäärien kasvua on kemianteollisuuden aloilla (+15 % vuotta aiemmasta), terästuotannossa (+15 %), sähkökoneiden ja -laitteiden valmistuksessa (+10 %) ja autojen valmistuksessa (+10 %), kun taas vaatteiden valmistus on supistunut jo vuoden (elokuussa -10 %). Ostopäällikkökyselyiden mukaan teollisuusyritysten uudet kotimaan tilaukset eivät ole enää supistuneet elokuussa, kun taas vientitilausten supistuminen jatkuu edelleen.

Tilastoviranomaisten julkaisemat tiedot kiinteiden investointien kehityksestä ovat ristiriitaiset, mutta tavanomaisesti käytetyt indikaattorit viittaavat kiinteiden investointien nimelliskasvun hidastuneen edelleen elokuussa. Kuten vuoden aiempinakin kuukausina, myös elokuussa erityisen vahvasti kasvoivat valtionomistamien yhtiöiden investoinnit. Uusien investointihankkeiden aloitukset ovat supistuneet viimekuukausina jyrkästi, kun taas keskimääräistä nopeammin ovat kasvaneet investoinnit olemassa oleviin hankkeisiin, laajennuksiin sekä koneisiin ja laitteisiin. Kapasiteetin käyttöasteet ovat monilla teollisuusaloilla historiaan nähden varsin matalat, mikä vähentää tarvetta tuotannollisille investoinneille.

Rakentamisen supistuminen jatkui edelleen voimakkaana. Kiinteistöinvestoinnit, myynnit pinta-alalla sekä arvolla mitattuna ja rakennusaloitukset kaikki supistuivat elokuussa noin 20 % vuotta aiemmasta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei supistuminen enää tällä erää kiihdy, mikä on nähty positiivisena merkkinä. Elo-syyskuun vaihteessa tehdyt toimet asuntomarkkinan tukemiseksi alkavat näkyä vasta tulevien kuukausien aikana saaduissa tilastoissa.

Teollisuuden ja vähittäiskaupan kasvut hieman piristyivät elokuussa

202338_ki1.png
Lähteet: Kiinan tilastovirasto, Macrobond ja BOFIT.

Kiinan ulkomaankaupan kehitys jatkui heikkona elokuussa, kun talouskasvu on hidastunut Kiinan vientimarkkinoilla ja toisaalta kotimaan talouskehitys on ollut vaisua. Dollarimääräisesti viennin arvo oli 9 % pienempi ja tuonnin 7 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Valuuttakurssimuutosten vuoksi juanmääräisesti kaupan supistuminen oli vähäisempää. Elokuun osalta viennin ja tuonnin volyymi-indeksiä ei ole vielä saatavilla. Heinäkuussa viennin volyymi oli 4 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Tuonnin volyymi on sen sijaan ollut kasvussa (heinäkuussa +2 % vuotta aiemmasta), ja tuonnin arvon supistuminen johtuu tuontihintojen merkittävästi laskusta. Vaikka ulkomaankaupan kehitys on ollut heikkoa, kaupan ylijäämä on edelleen erittäin suuri. Kiinan ylijäämä on pienentynyt Yhdysvaltojen ja Euroopan kanssa, mutta samalla myös alijäämä kehittyneiden itä-Aasian talouksien kanssa on pienentynyt.

Kiinan tavarakaupan ylijäämä on pysynyt erittäin suurena

202338_ki2.png
Lähteet: Kiinan tulli, Macrobond ja BOFIT.

TALOUSPOLITIIKAN KEVENTÄMISTÄ JATKETTU

Keskushallinnon kannustamana yhä useampi kaupunki Kiinassa on ilmoittanut paikallisista helpotuksista asuntokaupan sääntöihin, joiden toivotaan piristävän asuntokauppaa. Merkittävin toimi viimeisen kahden viikon aikana oli kuitenkin keskuspankin ilmoitus laskea pankkien varantovelvoitetta 0,25 prosenttiyksiköllä 15.9. alkaen. Varantovaatimuksen lasku ei koske pienimpiä pankkeja, joilla taso on jo alin mahdollinen 5 %. Yleinen varantovaatimus isoille pankeille laski 10,5 prosenttiin ja keskikokoisille pankeille 7,5 prosenttiin. Varantovaatimustasoissa on lisäksi pankkikohtaisia alennuksia riippuen mm. lainanannon rakenteesta. Keskuspankin mukaan pankkisektorin keskimääräinen painotettu varantovaatimus laski 7,6 prosentista 7,4 prosenttiin. Edellisen kerran varantovelvoitetta laskettiin maaliskuussa.

Syyskuussa keskuspankki piti keskeiset politiikkakorot muuttumattomana laskettuaan niitä elokuussa. Varantovelvoitteen lasku parantaa hieman pankkisektorin likviditeettiä, mutta ei auta alamaissa olevan rahoituksen kysynnän lisäämisessä. Keskuspankin seuraaman kokonaisrahoituskannan (sis. pankkilainat, osakkeiden ja velkakirjojen liikkeeseen laskulla hankitun uuden rahoituksen sekä varjopankkisektorin rahoituseriä) kasvu on hidastunut alkuvuodesta ja elokuussa se kasvoi 9 % vuodentakaisesta. Varsinkin kotitalouslainojen (pääasiassa asuntolainoja) kysyntä on vähäistä ja niiden kanta kasvoi elokuussa alle 3 % vuodentakaisesta.

Kiinassa inflaatio sallisi rohkeammankin rahapolitiikan keventämisen. Elokuussa kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,1 %, kun heinäkuussa hinnat olivat olleet hieman vuotta aiempaa matalammat. Hintojen nousua Kiinassa on vaimentanut energian ja ruoan, etenkin lihan, hintojen lasku vuotta aiemmasta. Muiden tuotteiden kuin ruoan ja energian hinnat nousivat elokuussa keskimäärin 0,8 % vuotta aiemmasta. Inflaation odotetaan pysyvän vaimea. Tuottajahinnat ovat Kiinassa laskeneet jo noin vuoden ja ne olivat elokuussa 3 % matalammat kuin vuotta aiemmin. Tuottajahintojen lasku on ollut hyvin laaja-alaista.
202338_ki3_2.png


Näytä viikkokatsaus 2023/37 Näytä viikkokatsaus 2023/39