BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/35

VENÄJÄN TALOUDEN KASVU JATKUI HEINÄKUUSSA

Venäjän tilastolaitoksen (Rosstat) julkaisemat luvut osoittavat talouden vuosikasvun jatkuneen vahvana myös heinäkuussa, mutta kasvuvauhti on tasaantunut viime kuukausina. Kasvu oli erityisen vahvaa monilla palvelualoilla kuten ravintolapalveluissa (11 %) sekä vähittäiskaupassa (10,5 %). Näillä aloilla nopea vuosikasvu on osin seurausta viime vuoden matalasta vertailutasosta. Reaalipalkkojen ja kulutusluottojen kasvu on myös tukenut kotimaista palvelukysyntää. Lisäksi palkkojen, sosiaalitukien ja mobilisoiduille maksettujen korvausten kautta myös julkisten menojen kasvu tukee yksityistä kulutusta.

Talouden kasvuvauhdin arvioidaan tasaantuneen viime kuukausina

202335_v1.png

Lähteet: Rosstat, Talousministeriö, CEIC, BOFIT.

 

Konsolidoidun budjetin menot kasvoivat tammi-kesäkuussa nimellisesti 18 % vuoden takaiseen verrattuna. Etenkin federaatiobudjetin menojen kasvu on osin suuntautunut puolustustarviketilauksiin, mikä näkyy nopeana kasvuna eräillä jalostusteollisuuden aloilla. Heinäkuussa koko teollisuustuotanto kasvoi 4,9 % viime vuoden tasoon verrattuna, mutta erityisen voimakasta kasvu oli edelleen sotateollisuuteen liittyvillä jalostusteollisuuden aloilla (muut metallituotteet 10 %, muut kuljetusvälineet 67 %, tietokoneet ja elektroniikka ml. navigointilaitteet 43 %, sähkölaitteet 30 % ja erikoisvaatteet 40 %).

Osin puolustusmenojen kasvu heijastunee myös investointien kasvuun. Rosstatin mukaan investointien kasvu kiihtyi huhti-kesäkuussa, ja koko alkuvuonna investointien vuosikasvu oli 7 %. Samalla suoran budjettirahoituksen osuus investointien rahoituksessa nousi hieman ja oli 17 %. Investointien kasvu oli nopeinta eräillä sotateollisuuteen liittyvillä aloilla (muut metallituotteet 42 %, muut kuljetusvälineet 29 %, tietokoneet ja elektroniikka ml. navigointilaitteet 54 %, sähkölaitteet 36 % ja julkishallinto 75 %) sekä maakaasun putkikuljetuksissa (77 %).

Myös rakentamisessa vuosikasvu jatkui heinäkuussa (7 %), mutta kasvuvauhti on hidastunut hieman. Asuntorakentaminen sen sijaan on jatkanut viime vuoden lopulla alkanutta supistumistaan ja heinäkuussa asuntoja valmistui 2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntolainakannan kasvusta huolimatta asuntojen kysyntä vaikuttaa hidastuvan.

Monilla aloilla on jo vaikeuksia vastata kotimaisen kysynnän voimakkaan elpymisen tuomaan kysyntäpiikkiin. Etenkin teollisuudessa kapasiteetin käyttöasteet ovat historiallisen korkealla ja työttömyys ennätyksellisen matalalla tasolla. Monin paikoin yritykset raportoivat työvoiman saatavuuden olevan suurin kasvun este. Tuotannon pullonkaulat heijastuvat hintapaineina, ja sekä inflaatio että inflaatio-odotukset ovat kesän aikana jälleen nousseet. Heinäkuussa vuosi-inflaatio oli 4,3 %, elokuussa inflaation ennakoidaan kiihtyneen 5 prosenttiin.

Ennakkotiedon mukaan BKT supistui tammi-maaliskuussa 1,8 % ja kasvoi huhti-kesäkuussa 4,9 % edellisvuoden tasoon verrattuna. Siten tammi-kesäkuussa kasvua kertyi 1,6 % vuotta aiemmasta.  

 

Kapasiteetin käyttöasteet ovat kaikkien aikojen huipussaan sekä tavara- että palvelutuotannossa

202335_v2.png

Lähde: Venäjän keskuspankki.

 

PANKKIEN LUOTONANTO ON KASVANUT NOPEASTI ALKUVUODEN 2023

Heinäkuun lopussa yritysten luottokanta oli 9 % ja kotitalouksien luottokanta 11 % suurempi kuin tammikuun alussa. Viime vuoden heinäkuuhun verrattuna yritysten luottokanta oli jo 21 % ja kotitalouksen 18 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Luotonannon kasvua ovat tukeneet sekä valtion korkotukiohjelmat että talouden parantuneet näkymät.

Etenkin kotitalouslainoissa korona-aikana käyttöön otettujen asuntolainaohjelmien vaikutus on ollut tuntuva. Vuoden 2022 alussa tuettujen asuntoluottojen osuus koko kotitalouksille myönnetystä pankkien lainakannasta oli vain joitain prosentteja, mutta nyt osuus on jo yli neljännes. Asuntoluottokannasta jo noin puolet on erilaisten valtion myöntämien korkotukien piirissä. Kulutusluottojen sekä autolainojen myöntäminen pysähtyi viime vuonna liki kokonaan, mutta alkuvuonna kasvu on näissäkin piristynyt. Heinäkuussa kulutusluottokanta oli 13 % ja autolainojen kanta 19 % suurempi kuin vuotta aiemmin.

Uusia yrityslainoja myönnettiin tammi-kesäkuussa noin 25 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Erityisen nopeaa luotonannon kasvu on ollut kuljetusväline- ja kemianteollisuudessa, vähittäis- ja tukkukaupassa sekä kiinteistöalalla. Näillä aloilla kysynnän kasvu on ollut nopeaa, ja kapasiteetin käyttöasteet ovat kaikkien aikojen huipussaan. Luotonannon kasvu kuvannee myös investointien piristymistä näillä aloilla.

Pankkien lainakannan valuuttajakauma on muuttunut, sillä uusia valuuttamääräisiä luottoja ei juurikaan myönnetä ja vanhoja on muutettu rupla- tai juanmääräisiksi. Vuoden 2022 alussa noin neljännes yrityslainakannasta oli valuuttamääräistä, tämän vuoden heinäkuussa valuuttalainojen osuus lainakannasta oli 17 %. Juanin osuus valuuttalainoista on kasvanut nollasta 20 prosenttiin.

Keskuspankin rahapolitiikan kiristymisen ja ohjauskoron noston 12 prosenttiin (Viikkokatsaus 33/2023) odotetaan hidastavan luotonannon kasvuvauhtia lähikuukausina. Erityisesti uusien yritys- ja kulutusluottojen korot reagoivat yleensä nopeasti ohjauskoron muutoksiin. Asuntolainoissa muutokset lienevät vähäisempiä, sillä finanssiministeriön mukaan ensiasunnon ostoon tarkoitettujen korkotuettujen lainojen korko on päätetty pitää 8 prosentissa ohjauskoron nostosta huolimatta. Kotitalouksien lainat ovat yleensä kiinteäkorkoisia, joten korkotason muutokset eivät juuri muuta kotitalouksien lainanhoitokuluja.

 

Pankkien luotonanto on alkuvuonna kasvanut nopeasti Venäjällä

202335_v3.png

Lähde: Venäjän keskuspankki.


Näytä viikkokatsaus 2023/34 Näytä viikkokatsaus 2023/36