BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/40

Vuoden 2020-kasvutavoitteen saavuttaakseen Kiinan BKT:n tulisi kasvaa yhä yli 6 prosentin vauhtia. Tuoreessa BOFIT-ennusteessa odotamme aiemman ennusteemme mukaisesti kasvun hidastuvan todellisuudessa nopeammin ja yltävän ehkä noin neljän prosentin paikkeille ennustejakson lopulla vuonna 2021.

Kiinan taloustilanteen arviointia vaikeuttaa ja ennusteiden epävarmuutta lisää huomattavasti se, että viralliset tilastot eivät anna totuudenmukaista kuvaa Kiinan talouskehityksestä. Niiden mukaan talouskasvun hidastuminen on ollut äärimmäisen maltillista, mutta useiden muiden mittareiden ja tietojen valossa taloussuhdanne näyttää heikentyneen selvästi viime vuoden alkuun verrattuna.

Talouskasvun hidastuminen johtuu pääosin kotimaisista syistä, sillä pelkästään talouden rakenteelliset tekijät hidastavat kasvua selvästi. Lisäksi kauppakiistojen eskaloituminen on vaikeuttanut tilannetta. Tullikorotusten on useissa laskelmissa (Suomen Pankki, IMF ja OECD) arvioitu hidastavan Kiinan kasvua noin prosenttiyksiköllä tilanteessa, jossa 25 % tullikorotukset koskettavat koko Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä kauppaa. Kauppasodan syyt ovat pitkälle Kiinan nykyjärjestelmässä. Kiistat näyttävät pitkittyvän, sillä lopullisen ratkaisun löytyminen vaatisi Kiinassa järjestelmätason muutosta.

Tuottavuutta parantavat reformit olisivat välttämättömiä kasvupotentiaalin ylläpitämiseksi, mutta merkittäviä uudistuksia ei ole saatu toteutettua useaan vuoteen. Puolueen rooli taloudessa kasvaa ja pääoman allokaatio on aiempaa tehottomampaa yhä suuremman osuuden rahoituksesta mennessä huonosti kannattaville valtionyrityksille. Vallan keskittäminen talousuudistuksiin penseästi suhtautuvalle puoluejohdolle lisää talouspolitiikasta kumpuavia riskejä.

Kiina on lisännyt finanssipoliittista elvytystä kasvun ylläpitämiseksi, mutta elvytysvara on aiempaa rajallisempi. Talouden todellinen alijäämä kasvaa nopeasti ja julkinen velka lähentelee IMF:n arvion mukaan jo 80 prosenttia BKT:stä. Kestämättömän kasvuvauhdin ylläpitäminen tulee heikentämään valtiontalouden tilaa ennustejaksolla selvästi.

Kasvun ylläpitäminen vaatii myös velkaantumisen jatkamista. Kiinan velka-aste on noussut huolestuttavan nopeasti ja on jo noin 260 % BKT:stä. Monissa maissa velka/BKT-suhteen nopea kasvu on ollut yhteydessä pankkikriiseihin. Yritysten rahoitustilanne on heikentynyt, mikä yhdessä kotimaan kasvun hidastumisen kanssa on vähentänyt huomattavasti myös kiinalaisyritysten ulkomaisia sijoituksia.

Elvytys ja ylettömän vakauden tavoittelu nykyisessä vielä suhteellisen hyvässä taloustilanteessa syövät talouden puskureita ja siirtävät kasvun kannalta keskeisten reformien toimeenpanoa. Tämä yhdessä yritysten rahoitustilanteen heikkenemisen ja rahoitusmarkkinariskien kasvun kanssa lisäävät vakavamman taantuman mahdollisuutta tulevaisuudessa.


Näytä viikkokatsaus 2019/39 Näytä viikkokatsaus 2019/41