BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/34

Vuosittaisessa artikla IV -konsultaatioraportissaan IMF näkee korkeista kasvutavoitteista kiinni pitämisen haitalliseksi Kiinan taloudelle. Talousennusteessaan IMF olettaa Kiinaan tulemaan tekemään kaikki tarvittavat toimet, jotta tavoite kaksinkertaistaa reaalinen bruttokansantuote vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasolta saavutetaan. Tämä tulee vaatimaan vahvaa finanssipoliittista elvytystä ja julkisten investointien lisäämistä, mikä hidastaa talouden tasapainottamista investointivetoisesta kasvusta kulutukseen perustuvaan kasvuun. Samalla kasvutavoitteesta kiinni pitäminen pitää yllä jo nyt hyvin nopeaa velkaantumisvauhtia, mikä kerryttää riskejä useille sektoreille. Vuoteen 2022 mennessä Kiinan velkatason suhteessa BKT:hen odotetaan nousevan 60 prosenttiyksikköä.

Numeerisen kasvutavoitteen sijaan IMF kehottaa Kiinaa sitoutumaan talousreformeihin, mikä on ainoa keino mahdollistaa pitkän aikavälin kasvun jatkuminen verrattain nopeana. Kasvun ylläpitämiseksi tuottavuutta tulee lisätä, mikä vaatii keskeisten reformien ripeää toteuttamista. Yrityssektorin uudistuksista keskeisimpiä ovat kannattamattomien yritysten alasajo, yksityisiä yrityksiä huomattavasti tehottomimpien valtionyritysten uudistaminen ja ylikapasiteetin vähentäminen. IMF:n arvion mukaan lyhyellä aikavälillä toimet hidastavat kasvua hieman, mutta pidemmällä aikavälillä mahdollistavat kestävän kasvun ylläpitämisen. Muista keskeisistä talousreformeista IMF painottaa markkinoiden roolin lisäämistä taloudessa resurssien allokaation parantamiseksi sekä kilpailuedellytysten tasoittamista yksityisten (ml. ulkomaisten) ja valtiotaustaisten yritysten kesken.

Rahapolitiikan linjan IMF näkee suhteellisen kevyenä ja valuuttakurssin suunnilleen tasapainotasollaan. Valtio on viimeaikoina tiukentanut otettaan pääomaliikkeiden ja valuuttakurssin kontrolloinnissa, mikä on askel taaksepäin markkinaperusteisempaan ja lopulta kelluvaan valuuttakurssiin siirryttäessä. Joustavampi valuuttakurssi, rahoitusmarkkinoiden vakaus ja tehokkaampi hintaperusteinen rahapolitiikka mahdollistaisivat pääomaliikkeiden avaamisen jatkamisen, minkä kanssa IMF kehottaa Kiinaa etenemään kuitenkin nykyisessä tilanteessa varovaisesti.

Finanssipolitiikassa painopisteen tulisi siirtyä liiallisista investoinneista enemmän yksityistä kulutusta tukevaan politiikkaan, mm. lisäämällä tulonsiirtoja, tuloverotuksen progressiivisuutta ja valtion menoja koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Tällöin suurempi osuus kotitalouksien tuloista voitaisiin suunnata kulutukseen liiallisen säästämisen sijaan. Korkea säästämisaste pitää yllä liikainvestointeja kotimaassa, joiden tuottavuus on heikko, ja aiheuttaa globaaleja epätasapainoja. Kiinan yksityinen kulutus on yhä alle 40 % BKT:stä (maailman keskiarvo noin 60 %), mikä johtuu korkeasta kotitalouksien säästämisasteesta (23 % BKT:stä, maailman keskiarvo 8 %).


Näytä viikkokatsaus 2017/33 Näytä viikkokatsaus 2017/35