BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2024/13

Tuoreessa ennusteessa arvioidaan, että talouskasvu hidastuu tänä vuonna ennen kaikkea kapasiteettirajoitteiden vuoksi. Kuitenkin vuoden 2023 jälkipuoliskon ripeän kasvun ansiosta vuosikasvu tänä vuonna on noin 2 %, vaikka neljännesvuosikasvu pysähtyisi kokonaan vuonna 2024. Tulevina vuosina Venäjän talouskasvu jatkuu hitaampana ja valtiovetoisena. Kasvu jarruttaa lähelle Venäjän talouden pitkän aikavälin potentiaalista kasvua, joka on heikentynyt hyökkäyssodan tuomien muutosten myötä. Ellei mitään yllättävää tapahdu, vuosina 2025–2026 Venäjän talous yltää noin 1 prosentin vuosikasvuun.

Venäjän BKT:n kasvu hidastuu

  2021 2022 2023 2024 2025 2026
Vuosimuutos, % 5,9 −1,2 3,6 2 1 1

Lähteet: Vuodet 2021–2023 Rosstat 7.2.2024 ja vuodet 2024–2026 BOFIT 25.3.2024.

Nopean kasvun jatkuminen vuosina 2025–2026 on hyvin epätodennäköistä. Budjettisuunnitelmien perusteella julkisen sektorin kysyntä jopa supistuisi reaalisesti vuonna 2025. Yksityiset markkinaehtoiset investoinnit tuskin kompensoivat vähenemistä. Toisaalta julkisen talouden menojen jyrkkä leikkaaminen voi osoittautua liian haastavaksi, etenkin kun sen merkitys taloudessa on kasvanut. Julkisen kysynnän muutoksiin vuosina 2025–2026 vaikuttaa voimakkaasti sotatilanteen kehitys, jota on vaikea ennakoida.

Yksityinen kysyntä kasvaa yhä, koska jatkuva työvoimapula nostaa palkkoja, mutta kysynnän kasvu hidastuu. Nettoviennillä arvioidaan olevan neutraali vaikutus talouden kasvuun jatkossa, ja pakotteiden vaikutuksen Venäjän öljynvientiin oletetaan säilyvän ennustejaksolla viime kuukausien tasolla eli noin 14 dollarissa tynnyriltä. Futuurimarkkinoiden pohjalta raakaöljyn Brent-viitelaadun keskimääräinen hinta on tänä vuonna noin 83 dollaria tynnyriltä.  

Epävarmuutta ennusteeseen lisää useiden tilastotietojen puuttuminen. Venäjä ei enää julkaise esim. toteutuneiden budjettimenojen yksityiskohtaisempia erittelyjä, öljyn tuotannon tilastoja ja ulkomaankaupan yksityiskohtaisempia tietoja. Ennusteessa on jälleen paljon riskejä. Hidaskin neljännesvuosikasvu vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla voi nostaa kuluvan vuoden BKT:n vuosikasvun ennakoitua suuremmaksi. Jos yksityisen kysynnän kova kasvu jatkuu, kasvu voi olla ennustettua nopeampaa sekä vuonna 2024 että 2025. Venäjän talouden kehitys voi olla myös ennakoitua heikompaa sotatilanteen äkillisten muutosten takia, jolloin talouden muut osa-alueet alistetaan entistä enemmän sodan rahoittamiseen. 

Talous on ylikuumentunut ja inflaatio kiihtynyt

Venäjän talouskasvu oli vuonna 2023 aiemmin ennustettua nopeampaa. Pääomakannan ja yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyivät ennakoitua enemmän. Merkittävä hyppäys pääomakannan kasvussa liittyy puolustusteollisuuden investointien kasvuun sekä varautumiseen epävarmempiin aikoihin ja yhä vaikeutuvaan komponenttipulaan varastoja kasvattamalla. Yksityinen kulutus kasvoi nopeasti vuoden 2022 alhaisen pohjavaikutuksen ja suurten palkankorotusten siivittämänä.

Inflaation kiihtyminen vuonna 2023 viittaa siihen, että kotimaisella tavara- ja palvelutuotannolla oli vaikeuksia vastata kysynnän kasvuun ja talous on osittain ylikuumentuneessa tilassa. Inflaatio on kiihtynyt nopeasti keväästä 2023 lähtien. Ohjauskorkoa on nostettu nopeasti ja se on jo 16 %. Samaan viittaavat myös historiallisen korkeat kapasiteetin käyttöasteet ja erittäin matala työttömyysaste (alle 3 % joulukuussa 2023). Venäjän valtion budjetin menot kuitenkin kasvavat merkittävästi vuoden 2024 aikana erityisesti sotamenojen osalta. Tämä vaikeuttaa inflaation hidastumiseen tähtääviä toimia.

Ohjauskorkoa on nostettu korkealle tasolle inflaation kiihtyessä
202413_Ve1.png
Lähteet: Macrobond, Venäjän keskuspankki.

Kasvua on entistä vaikeampi ylläpitää tulevina vuosina

Työvoimapula on noussut Venäjän talouskasvun yhdeksi merkittävimmistä pullonkauloista. Syynä on ennen kaikkea Venäjän heikko demografinen kehitys, ja työikäisen väestön määrä on supistunut jo pitkään. Osittainen liikekannallepano ja maastamuutto ovat heikentäneet tilannetta entisestään. Työttömyys on laskenut erittäin alhaiseksi, ja pulaa on sekä korkeasti että vähemmän koulutetusta työvoimasta. Maahanmuutosta on tuskin pelastamaan tilannetta.

Kapasiteetin käyttöaste on taloudessa historiallisen korkealla, ja pakotteiden tuomat rajoitukset vaikeuttavat koneiden ja laitteiden tuontia. Venäjän omat suunnitelmat tuonninkorvauksesta eivät pysty korjaamaan tätä vajetta tuotannollisessa pääomassa.

Kasvun jatkuminen lähivuosina merkittävästi yli pitkän aikavälin potentiaalin vaatisi siviilikäyttöön suunnattujen pääomainvestointien ja tuottavuuden kasvua, koska työvoima vähenee. Suurin osa investoinneista kohdistuu lähivuosina yhä sotateollisuuteen, jonka tuottamat hyödykkeet tuhoutuvat nopeasti eivätkä lisää talouden tuotantokapasiteettia. Tuoreesta ennusteesta, Venäjän valtiontalouden näkymistä ja pidemmän aikavälin kasvusta sekä Suomen Venäjän-kaupasta keskusteltiin myös tällä viikolla järjestetyssä BOFITin Venäjä-tietoiskussa. 


Näytä viikkokatsaus 2024/12 Näytä viikkokatsaus 2024/14