BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2024/06

Kiinan väkimäärä väheni viime vuonna maan tilastoviraston mukaan toista vuotta peräkkäin ja oli 1 410 miljoonaa. Väestö myös vanhenee nopeasti. Työikäisten (16–59-vuotiaat) määrä väheni 11 miljoonalla ja oli 865 miljoonaa (61 % väestöstä). Yli 60-vuotiaiden määrä lisääntyi 17 miljoonalla 297 miljoonaan. Alle 16-vuotiaiden määrä väheni 8 miljoonalla ja oli 248 miljoonaa.

Syntyvyys jäi viime vuonna ennätysalhaiseksi 9 miljoonaan. Vielä 2000-luvun taitteessa vuosittain syntyi kaksinkertainen määrä lapsia, vaikka syntyvyyttä säännöstellyt yhden lapsen politiikka oli vielä tuolloin voimassa. Syntyvyysaste on laskenut hyvin nopeasti vuodesta 2020 lähtien ja oli viime vuonna 6,39 lasta tuhatta henkeä kohti. Hedelmällisyysluku, eli naisten keskimääräinen lapsiluvun odote, laski arviolta noin yhden paikkeille (1,09 vuonna 2022). Myös kuolleisuus kasvoi ja viime vuonna kuoli 11 miljoonaa ihmistä. Osa kuolleisuuden noususta voi johtua koronapandemiasta, joka levisi Kiinassa nopeasti alkuvuonna 2023 maan luovuttua laajoista koronarajoituksista joulukuussa 2022. Ei ole selvää miten hyvin viralliset väestötilastot huomioivat koronakuolemat. Kiinan virallisten tilastojen mukaan heinäkuun 2022 jälkeen koronavirukseen on kuollut vajaa 84 000 henkeä. Joidenkin kansainvälisten arvioiden mukaan rajoituksista luopumisen jälkeen kuolleiden määrä on voinut yltää lähes kahteen miljoonaan.

Kaupungistuminen nopeutui vuoteen 2022 verrattuna, mutta on selvästi hitaampaa kuin vielä viisi vuotta sitten. Viime vuonna kaupunkiväestö lisääntyi 12 miljoonalla ja oli 933 miljoonaa (66 % väestöstä). Maaseudulla asuvien määrä puolestaan supistui 14 miljoonalla 477 miljoonaan. Siirtotyöläisten määrä kasvoi viime vuonna 2 miljoonalla 298 miljoonaan, kun maassa palauduttiin pandemiarajoituksista, jotka jonkin verran vähensivät maan sisäistä siirtotyötä. Kiinan tilastoviraston väestötilastoissa ei huomioida maahan- tai maastamuuttoa. Kokonaisuudessaan se on pientä, eikä suuresti vaikuta väkimäärään. YK:n väestötilastoissa Kiinan nettomaahanmuutto on negatiivista, eli enemmän ihmisiä lähtee maasta kuin sinne muuttaa ulkomailta. YK:n arvion mukaan nettomaastamuutto vähentää väkimäärää vuosittain noin 300 000 hengellä. 

Economist Intelligence Unitin tuoreen arvion mukaan Kiinan väkimäärä laskee 20 miljoonalla vuoteen 2035 mennessä. Viimeisimmän YK:n väestöennusteen alhaisen syntyvyyden skenaariossa väestön supistuminen olisi tätäkin suurempaa, noin 50 miljoonaa vuoteen 2035 mennessä, jolloin Kiinan väkimäärä olisi noin 1 360 miljoonaa. Viime vuonna toteutunut väestökehitys on lähimpänä YK:n matalan syntyvyyden skenaariota.

Myös taloutta halutaan ohjata palvelemaan vanhenevaa väestöä paremmin. Kiinan hallitus julkaisi tammikuussa suuntaviivoja vanhenevaan väestöön perustuvan talouden tukemiseksi (nk. ”hopeatalous”). Nyt ilmoitetut tavoitteet olivat suurpiirteisiä ja sisälsivät mm. vanhustenhoidon ja ”älyterveydenhoidon” kehittämistä sekä senioriväestön kulutuksen kasvattamista kehittämällä heille suunnattuja tuotteita. Ikääntyvän väestön osuuden lisäämistä työvoimassa ei kuitenkaan mainittu. Vuonna 2022 hallitus ilmoitti, että nykyistä eläkeikää (60 miehille ja 50 tai 55 naisille) suunnitellaan tulevaisuudessa korotettavan vaiheittain. Aikataulua tälle ei ole julkaistu. Valtionmedian mukaan hopeatalouden osuus on tällä hetkellä 6 % koko taloudesta ja sen arvioidaan kasvavan 10 prosenttiin taloudesta vuoteen 2035 mennessä. Vanhuuspäiviä vietetään pääsääntöisesti kotona ja nykyisin vain 3 % vanhusväestöstä on hoitokodeissa.

Kiinassa syntyy vähemmän ihmisiä kuin kuolee
202406_Ki4.png
Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2024/05 Näytä viikkokatsaus 2024/07