Siirry sisältöön

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2014/14

Hallitus julkisti maaliskuussa kaupungistumissuunnitelman, joka sisältää kaupungistumista koskevat tavoitteet vuoteen 2020 asti. Suunnitelma on jatkoa keskuskomitean marraskuisessa täysistunnossa tehdyille päätöksille, ja siinä määritellään kaupungistumista tukevan politiikan suuntaviivat esimerkiksi maankäyttöön ja asumisoikeusjärjestelmään (hukou) liittyen. Tavoitteena on välttää kaupungistumisen suurimmat sudenkuopat kuten eriarvoisuuden kasvu, ympäristöongelmat ja asuntojen hintojen hallitsematon nousu. Kaupunkiväestön osuutta halutaan kasvattaa nykyisestä vajaasta 54 prosentista 60 prosenttiin seuraavan kuuden vuoden aikana, mikä tarkoittaisi arviolta 90 miljoonan maaseudun asukkaan muuttoa kaupunkeihin. Kiina pyrkii ohjaamaan muuttoliikettä pieniin ja keskisuuriin kaupunkeihin, sillä suurimmissa kaupungeissa muuttopaine on jo ennestään voimakas.

Maaseudun asukkaita rohkaistaan muuttamaan kaupunkeihin höllentämällä kaupunkien asumisoikeusrajoituksia. Asumisoikeusjärjestelmällä kontrolloidaan muuttoliikettä, sillä järjestelmä määrittelee, mihin sosiaalietuuksiin muuttajat ovat oikeutettuja. Suurimpien kaupunkien rajoitukset pidetään ennallaan, ja esimerkiksi Pekingissä asumisoikeuden saamista rajoitetaan ikärajojen lisäksi mm. vaatimalla hakijalta yliopistotutkinto. Maaseudun asukkaiden taloudellisia edellytyksiä kaupunkiin muuttoon kohennetaan parantamalla mahdollisuuksia myydä tai vuokrata maaseudulla sijaitsevia maaosuuksia. Myös hallituksen keskiviikkona ilmoittamat elvytystoimet ovat linjassa kaupungistumistavoitteiden kanssa, koska niillä tuetaan mm. edullisten asuntojen rakentamista.

Kaupungistumisen edistäminen on Kiinan johdolle tärkeää, sillä työikäinen väestö supistuu, ja muuttoliikkeellä ylläpidetään edullisen työvoiman tarjontaa. Lisäksi Kiinan johto on pitkään painottanut kaupungistumisen merkitystä kulutusvetoiseen kasvumalliin siirtymisen kannalta, sillä se lisää mm. palvelujen kysyntää.

Asuntorakentamisen ohella kaupungistuminen edellyttää mittavia investointeja terveydenhuoltoon, julkiseen liikenteeseen ja infrastruktuuriin. Paikallishallinnot ovat hyvin velkaantuneita, joten julkisten investointien toteuttaminen vaatii hallintojen rahoitusmahdollisuuksien parantamista. Asumisoikeusjärjestelmän purkaminen lisää entisestään julkisten palvelujen kysyntää ja tätä kautta tarvetta kestävälle julkishallinnon rahoituspohjalle.

Maailmanpankin viime viikolla julkaiseman raportin mukaan Kiinan tulisi suosia entistä tiiviimpää kaupunkirakentamista, mikä pienentäisi infrastruktuurikuluja ja rajoittaisi ilman ja veden saastumista. Maailmanpankki arvioi, että tehokkaamman kaupunkisuunnittelun avulla Kiina voisi säästää yhteensä 1 400 miljardia dollaria. Tilannetta voitaisiin parantaa mm. muuttamalla maa-alueiden hinnoittelua, sillä nykyiset liian alhaiset myyntihinnat kannustavat tehottomaan rakentamiseen. Myös liikenteen synnyttämät ilmansaasteet kasvavat, kun kaupungit laajentuvat kauas keskustojen ulkopuolelle. Maailmanpankki suosittaa, että paikallishallintojen toiminnan arvioinnissa huomio kiinnitettäisiin tehokkaaseen ja kestävään kaupunkisuunnitteluun.


Näytä viikkokatsaus 2014/13 Näytä viikkokatsaus 2014/15